Junior Ving

Me møtest annan-kvar mandag kl. 17.30 -19.00 i kjellaren på Leirvik Bedehus.
Oddetalsveker.

Plan for våren 2020
Veke  Dato    Samlingstype Leder
3           13.jan       Grupper            Johny
5           27.jan      Grupper            Johny
7           10.feb     Felles                 Åslaug      Utlodding. Ta med 20 kr
9           24.feb     FRI                     Vinterferie
11          09.mar   Gruppe             Johny
13          AVLYST  23.mar   Grupper            Åslaug
15          06.april  FRI                      Påskeferie
17           AVLYST 20.april  Grupper          Johny
19           AVLYST 04.mai    Felles               Johny          Sommaravslutning, ute oppe
       

Sommarminileir 2-4 klasse   23.-25. juni på Brandøy

Me legg opp til to “typar” samlingar utover i semesteret:

Gruppesamlingar . Då har me fyrst ei felles samlingsstund der me syng litt saman, høyrer frå Bibelen, gir opplysningar osv. Deretter deler me oss inn i grupper der me driv med ulike aktivitetar (Trearbeid, matlaging, Lego , spel/leker og forming). Til slutt samlast me til ei felles avslutning der me bl.a. får smake på det som “matgruppa” har laga.

Fellessamlingar. Då er me i lag heile tida og gjer på ting i fellesskap. Dette kan til dømes væra utlodding, leiker, me får besøk, avslutning o.l.

Til gruppesamlingane kjøper me inn ein del materiell til hobbyarbeid, matlaging, trearbeid etc. Me må difor be om at alle betaler ein kontingent på kr. 50,- pr. semester.

På nokre felles- samlingane er det satt opp ein liten utloddning. Det er fint om barna då får med seg nokre kroner til å kjøpa lodd for (20 kr). Me har ein regel om at ingen får vinna meir enn to gonger kvar.

Av og til kan vi trengje litt ekstra hjelp. Gi Beskjed om du kan tenka deg å væra med oss ofte eller ein gong du er like velkommen. Kan du tenka deg å ha ein andakt for den flotte gjengen på Junior –ving så er me takksamd for det også.

Er det noko de lurar på, eller har de idear er det berre å ta kontakt
Johny Mob 906647877.
Beste helsing Leiarane.