Junior Ving

Me møtest kvar torsdag kl. 17.00 -18.30 i kjellaren på Leirvik Bedehus.

Plan for hausten 2019
Veke  Dato    Samlingstype Leder
34       22. aug  Felles               Johny         Oppstart for hausten. Medlemspengar kl 50

Plan for våren 2019
Veke  Dato    Samlingstype Leder
2          10. jan  Gruppe               Åslaug
3          17. jan  Gruppe                Johny
4         24. jan   Gruppe               Åslaug
5         31. jan    Felles                  Johny                     Utlodding. Ta med 20 kr
6         07. feb   Gruppe             Åslaug
7         14. feb    Gruppe              Johny
8         21. feb    Felles                  Johny                    Utlodding. Ta med 20 kr
9         28. feb    FRI                      Vintrerferie
10      07. mar   Gruppe             Åslaug
11        14. mar   Gruppe             Johny
12       21. mar    Gruppe             Åslaug
13       28. mar    Felles               Johny                    Utlodding. Ta med 20 kr
14       04. apr    Gruppe             Åslaug
15       11. apr      Grupper           Johny
17       18. apr     FRI                    Skjærtorsdag
18       25. apr    Grupper          Åslaug
19       02. mai    Felles                Johny          Avslutning ute, oppe
             SOMMARFERIE

Sommarminileir 2-4 klasse    25.-27. juni på Brandøy

Me legg opp til to “typar” samlingar utover i semesteret:

Gruppesamlingar . Då har me fyrst ei felles samlingsstund der me syng litt saman, høyrer frå Bibelen, gir opplysningar osv. Deretter deler me oss inn i grupper der me driv med ulike aktivitetar (Trearbeid, matlaging, Lego , spel/leker og forming). Til slutt samlast me til ei felles avslutning der me bl.a. får smake på det som “matgruppa” har laga.

Fellessamlingar. Då er me i lag heile tida og gjer på ting i fellesskap. Dette kan til dømes væra utlodding, leiker, me får besøk, avslutning o.l.

Til gruppesamlingane kjøper me inn ein del materiell til hobbyarbeid, matlaging, trearbeid etc. Me må difor be om at alle betaler ein kontingent på kr. 50,- pr. semester.

På nokre felles- samlingane er det satt opp ein liten utloddning. Det er fint om barna då får med seg nokre kroner til å kjøpa lodd for (20 kr). Me har ein regel om at ingen får vinna meir enn to gonger kvar.

Av og til kan vi trengje litt ekstra hjelp. Gi Beskjed om du kan tenka deg å væra med oss ofte eller ein gong du er like velkommen. Kan du tenka deg å ha ein andakt for den flotte gjengen på Junior –ving så er me takksamd for det også.

Er det noko de lurar på, eller har de idear er det berre å ta kontakt
Johny Mob 906647877.
Beste helsing Leiarane.