Retningslinjer

Junior Ving                                                                      

Forslag til retningslinjer revidert 12.11.2015

Målsetting:
Gjennom ulike aktiviteter skape et inkluderende fellesskap der alle trives og har det kjekt. Gjøre barna kjent med Jesus gjennom informative andakter, og gjerne invitere til samtale rundt tema. Vi vil lære barna enkle barnebønner de kan bruke i hverdagen. Målet er å nå de unge med Guds ord slik at de blir værende hos Jesus alltid.

 1. Junior Ving samles annenhver mandag kl. 17.30 – 19.00 i Leirvik bedehus.
 2. En samling beregnet for barn fra 2. – 4. klasse.
 3. Styret
  Det er behov for 5 til 7 voksne ledere, som kan dele på oppgavene.
  Lederne rekrutterer nye ledere, og rapporterer dette til styret i SI.
 4. Ledernes ansvar
  Programansvarlig for kveldene, og lede samlingene
  Sørge for at alle føler seg inkludert og blir sett.
  Sørge for andaktsholder, eller eventuelt ha andakten selv
  Ansvar for salg
  Ansvar for innkreving av kontingent – kr. 50,- pr. semester.
  Føre medlemsregister med tanke på søknad om offentlig støtte
 5. Program for kveldene:

Gruppesamlingar .

Då har me fyrst ei felles samlingsstund der me syng litt saman, høyrer frå Bibelen, gir opplysningar osv. Deretter deler me oss inn i grupper der me driv med ulike aktivitetar (Trearbeid, matlaging, spel/leker og forming). Til slutt samlast me til ei felles avslutning der me bl.a. får smake på det som “matgruppa” har laga.

Til gruppesamlingane kjøper me inn ein del materiell til hobbyarbeid, matlaging, trearbeid etc. Me må difor be om at alle betaler ein kontingent på kr. 50,- pr. semester. 

Fellessamlingar.

Då er me i lag heile tida og gjer på ting i fellesskap. Dette kan til dømes væra utlodding, leiker, me får besøk, avslutning o.l.

På nokre felles- samlingane er det satt opp ein liten utlodning. Det er fint om barna då får med seg nokre kroner til å kjøpa lodd for (20 kr). Me har ein regel om at ingen får vinna meir enn to gonger kvar.

 1. Økonomi
  Lederne må velge en kasserer som fører et enkelt regnskap.
  Regnskapet skal leveres til SI for revisjon i løpet av januar hvert år.
 2. Investeringer
  Dersom gruppen ønsker å investere i utstyr, skal styret i Stord indremisjon
  godkjenne dette, dersom beløpet overstiger kr. 5.000.
 3. Samarbeid med styret i SI
  Lederne kan når som helst søke støtte og hjelp hos styret i SI.
  Junior Ving kan også søke økonomisk støtte hos styret i SI når det er
  nødvendig.
 4. Retningslinjene
  Styret i SI ønsker, i samarbeid med Junior Ving, å lage gode og tydelige
  retningslinjer som kan være til hjelp for dere som har lederansvar.